Přeskočit na obsah

Projekty

LOCAL HEALTH FOR GLOBAL HEALTH: CARE AND SHARE

Gymnázium Uherské Hradiště je koordinátorem nového projektu strategického partnerství mezi školami v rámci evropského programu Erasmus+ s názvem „Local Health for Global Health: Care and Share“. Projekt bude probíhat v letech 2015 – 2018.

Partnerskými školami projektu jsou:

Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico (Portugalsko)

Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája (Maďarsko)

Saku Gümnaasium (Estonsko)

164 Gimnazia s prepodavane na ispanski ezik „Miguel de Cervantes“ Sofia (Bulharsko)

Tehnicka skola Nikole Tesle Vukovar (Chorvatsko)

V projektu se chystáme zabývat různými problémy a otázkami, spojenými se zdravím, např. civilizačními chorobami v zapojených zemích, prací se statistickými údaji v partnerských zemích a jejich vzájemným porovnáváním, zkoumáním našich osobních, regionálních i národních zvyků, zkoumáním geografických aspektů zdraví a zvláštnostmi jednotlivých regionů, historickými událostmi a jejich vlivem na zdraví obyvatel v regionech, praktickými nácviky první pomoci, podporou zdravého životního stylu, sportu atd. Společným komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Projekt je rozdělen do 3 fází (každé je věnován jeden školní rok):

  1. Nemoc a zdraví v minulosti
  2. Současné zdraví a nemoci
  3. Podpora zdraví a zdravého životního stylu

Projekt je, co se týká personálního zabezpečení, rozsáhlý. Bude do něj přímo zapojeno více než 200 studentů a učitelů, kteří budou na tématech aktivně pracovat a zároveň své země budou reprezentovat na zahraničních setkáních (první probíhá u nás tento týden). Dalších cca 100 účastníků se bude na projektu aktivně podílet, ale nebude vyjíždět do zahraničí. Stovky dalších budou nepřímými účastníky, ale jejich role je také nezastupitelná. Mezi nimi bych vyzdvihl hlavně rodiče studentů, protože ve všech zemích budou studenti bydlet týden v hostitelských rodinách.

Projektová setkání probíhají 2x ročně (tzn. jedno setkání v každé partnerské zemi). Plán je následující:

listopad 2015 Česká republika

květen 2016 Portugalsko

říjen 2016 Estonsko

duben 2017 Maďarsko

říjen 2017 Chorvatsko

květen 2018 Bulharsko

Aktuality z projektu…

Věříme, že projekt, stejně jako všechny naše zahraniční aktivity, přinese dlouhodobější a obecnější dopad. Největším přínosem projektu je bezpochyby zlepšení jazykových dovedností a překonávání bariéry mluvit s cizími lidmi cizím jazykem. V průběhu projektu studenti i učitelé komunikují různými způsoby se svými vrstevníky z různých evropských zemí, prezentují výsledky své práce na projektu, učí se být součástí týmu. Při pobytu v zahraničí, kde jsou studenti na každém kroku vystaveni cizojazyčnému prostředí, si zlepší komunikační dovednosti v každodenním životě. Při pobytu v hostitelské rodině se naučí samostatnosti, konverzují v cizích jazycích, získají nové zkušenosti, poznají jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Při výletech a exkurzích mohou navštívit zajímavá místa, vidět památky, poznat historii, geografii a kulturu navštívené země. Studenti bezesporu naleznou smysl učit se cizím jazykům. Mohou poznat nové lidi, navázat nová přátelství a získat trvalé kontakty v zahraničí. V neposlední řadě jim díky mezinárodní zkušenosti stoupne zdravé sebevědomí a snad i zvýší jejich schopnost lépe se uplatnit v budoucím životě.

ESF projekty

Naše škola podala čtyři projekty v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve třech prioritních osách k získání finanční podpory z Evropských strukturálních fondů a MŠMT. Následující projekty byly vybrány a získaly finanční podporu.

1. Aktivizace žáka v procesu učení – využití ICT a nových metod a forem práce k posílení mezipředmětových vztahů na Gymnáziu Uherské Hradiště

Přejít na stránky projektu…

2. Školení hrou – tvorba ICT kurzů „na míru“

Přejít na stránky projektu…

3. Vzděláváním a spoluprací za socio-kulturní rozvoj a zachování tradic

Přejít na stránky projektu…

4. EU peníze středním školám

Přejít na stránky projektu…

5. Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ

6. Šablony II – GUH

Název příjemce: Gymnázium Uherské Hradiště
Název a registrační číslo projektu: Výzva č. 56, CZ.1.07/1.1.00/56.1437
Rok alokace: 2015
Alokovaná částka: 812 516 Kč
Celková částka proplacená na konci projektu: 812 516 Kč

7. Šablony III – GUH

REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008045

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

Výše dotace: 2 060 190 Kč

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování – jako je kariérové poradenství.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

8. Šablony IV – GUH

REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016237

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

Výše dotace: 3 131 609 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EFRR projekty

1. Rekonstrukce laboratoří přírodních věd

REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002639

Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborných laboratoří Gymnázia Uherské Hradiště za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti a úpravy veřejného prostranství školy.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Next Generation EU, Národní plán obnovy v gesci MŠMT ČR

1. Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Plakát s informacemi o projektu.

Ostatní projekty, výzvy

Kupní smlouva k výzvě – Gymnázium Uherské Hradiště – Pořízení notebooků – vyzva_guh_2020_notebooky_kupni_smlouva.pdf (vystaveno 12. 11. 2020)

Výzva k podání nabídky – Gymnázium Uherské Hradiště – Pořízení notebooků – guh_vyzva_2020_3.pdf (vystaveno 19. 10. 2020)

Vypracování projektové dokumentace – Gymnázium Uherské Hradiště – oprava fasády – guh_oprava_fasady_smlouva_2020.pdf (vystaveno 18. 5. 2020)

Gymnázium Uherské Hradiště – Oprava fasády – vyzva_guh_oprava_fasady_2020.pdf (vystaveno 24. 4. 2020)

Gymnázium Uherské Hradiště – Kupní smlouva k pořízení počítačů – guh_kupni_smlouva_pocitace_2020.pdf (vystaveno 30. 4. 2020)

Gymnázium Uherské Hradiště – Pořízení počítačů – vyzva_guh_vybaveni_it_2020_duben.pdf (vystaveno 8. 4. 2020)

Gymnázium Uherské Hradiště – Pořízení zařízení a vybavení v
oblasti IT – Šablony IV – GUH – vyzva_sablony4.pdf (vystaveno 22. 11. 2019)

Gymnázium Uherské Hradiště – ICT technika 2019 – ict2019.pdf (vystaveno 5. 6. 2019)

Výzva k podání nabídky projektu Gymnázium Uherské Hradiště – sanace střešního pláště (vystaveno 30. 4. 2019)

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – vyzva_guh_vybaveni_it_2017_zprava.pdf (vystaveno 6. 12. 2017)

Výzva k podání nabídky projektu Pořízení vybavení IT techniky na Gymnázium Uherské Hradiště – vyzva_guh_vybaveni_it_2017.pdf (vystaveno 22. 11. 2017)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY – Odstranění havarijního stavu kotelny – Gymnázium UH (vystaveno 11. 7. 2017)

Návrh sanace střešního pláště tělocvičny Gymnázia Uherské Hradiště (vystaveno 14. 7. 2016)

Návrh sanace střešního pláště tělocvičny Gymnázia Uherské Hradiště – smlouva o dílo s firmou STAMOS (vystaveno 18. 8. 2016)

Písemná zpráva zadavatele – oznámení o výsledku výběrového řízení – rekonstrukce podlahy tělocvičny (vystaveno 24. 7. 2015)

Výzva – Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce podlahy tělocvičny (vystaveno 15. 7. 2015)

Gymnázium Uherské Hradiště  rekontrukce budov  II. etapa, interiér (vystaveno 2. 10. 2014)

Výzva k podání nabídky Rekonstrukce budov – 2. etapa (vystaveno 5. 6. 2014)

Výzva Gymnázium Uherské Hradiště inventář (vystaveno 8. 12. 2013)

Výzva Gymnázium Uherské Hradiště kuchyně (vystaveno 22. 11. 2013)

Příloha číslo 1 – smlouva o dílo (vystaveno 22. 11. 2013)

Dodatek – Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce budov – 2. etapa