Přeskočit na obsah

Prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Petr Machala

Konzultační hodiny – středa, NG: pondělí 13.10–14.00, VG: pondělí 11.30 – 13.00, pátek 11.30 – 13.00 (nejlépe po předchozí domluvě telefonicky na čísle +420 572 434 146 nebo e-mailem na adrese poradna@guh.cz)

V jakých otázkách se můžete obrátit

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE: vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, novelizace vyhláška č. 116/2011Sb.

Metodické a koordinační činnosti:

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy)
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • příprava a realizace aktivit zaměřených na integraci žáků cizinců a prevenci projevů rasismu a xenofobie
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti:

 • předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

Poradenské činnosti:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Preventivní program NG

Školní preventivní strategie

Kontakt na poradenská pracoviště

Linka bezpečí

Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 17 let včetně a studenti denního studia do 25 let včetně)

Bezplatný telefon: 116 111, provoz: NONSTOP, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, http://www.linkabezpeci.cz

Středisko výchovné péče HELP

Zaměření: kdo má starosti sám se sebou, kdo si nerozumí s rodiči, kdo má potíže ve škole, má problémy, kvůli svému chování, kdo si nerozumí s vrstevníky, kdo právě zažívá starosti s láskou, kdo se ocitl se v náročné životní situaci, kdo si chce třeba „jen tak“ popovídat, a také rodičům a pedagogům

Telefon: 572 564 520, https://www.svphelp.cz/

Podané ruce

Zaměření: pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Telefon: 774 256 540, E-mail: kcentrum.zl@podaneruce.cz, https://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-ve-zline/

Tulip

Zaměření: pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. 

Telefon: 606 672 239, E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz,  www.klubtulip.cz

Rodičovská linka

Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy a další dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte

Telefon: 840 111 234, 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz,  http://www.rodicovskalinka.cz

DONA linka

Bílý kruh bezpečí, o.s., zaměření: pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, jejich příbuzným a známým, pomáhajícím profesionálům v kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím

Telefon: 251 511 313, provoz: NONSTOP, e-mail: dona.linka@bkb.cz,  http://www.donalinka.cz/

Krizová telefonní SOS linka

Zaměření: pro ženy, oběti domácího násilí

Telefon: 602 246 102     E-mail: info@rosacentrum.cz,  http://www.stopnasili.cz/

Linka Anabell

Zaměření: pro osoby s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a blízké

Telefon: 848 200 210,  http://www.anabell.cz/index.php/anabell-brno/klientske-centrum/linka-anabell

Linka pro odvykání kouření

Zaměření: pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit či již abstinují od tabáku

Telefon: 844 600 500 (místní hovorné), https://www.bezcigaret.cz