Přeskočit na obsah

Pro strávníky

Důležité

Odhlašování obědů – v případě nemoci od 7.00 do 8.00 – 604 589 425

Vedoucí školní jídelny Bc. Pavla Korvasová – 572 434 143

Postup při přihlašování nového strávníka

 1. Vytisknout si Přihlášku ke stravování
 2. Zadat svolení k inkasu u své banky
 3. Žáci prvních ročníků a prim obdrží čip první den školy u třídních učitelů (hodnota čipu je 122 Kč)
 4. Podepsané přihlášky ke stravování na školní rok zaslat poštou nebo emailem na adresu jourova@guh.cz, případně odevzdat na recepci školy nejpozději do 31. 7. 2024

Základní informace

Školní jídelna Gymnázia Uherské Hradiště zabezpečuje školní stravování pro žáky Gymnázia Uherské Hradiště

 • Školní stravování je umožněno strávníkům, kteří splní podmínky pro zahájení stravování (viz bod 3) a řádně hradí stravné (viz bod 2)
 • V první den neplánované nepřítomnosti studenta ve škole (např.  nemoci) má student nárok na školní stravování, může odebrat oběd (do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15), v další dny této nepřítomnosti nemá strávník nárok na školní stravování, obědy nesmí odebírat
 • Strávník je povinen odhlásit oběd (obědy), v době kdy ve škole nepobývá:
  • plánované školní akce (minimálně 3 dny předem)
  • nemoc (do 8 hodin ráno)
 • Školní stravování probíhá ve stravovacích dnech výuky

Úhrada za školní stravování

Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Platba za odebranou stravu se provádí po ukončení kalendářního měsíce, vždy 15. dne následujícího měsíce výhradně bezhotovostním stykem, formou inkasa z účtu strávníka (zákonného zástupce).

Cena obědu žáka:

 • nižšího gymnázia je 38
 • vyššího gymnázia je 40 Kč

Provozní podmínky a pravidla školního stravování

 • Zahájení školního stravování – odevzdáním řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování s povolením inkasa a podpisem zákonného zástupce
 • Identifikace strávníka – vlastnictví identifikačního čipu v hodnotě 122 Kč, který je nepřenosný (po celou dobu studia není možné ho zapůjčit, či darovat jiné osobě) a je nevratný; zapomene-li strávník čip, je povinen vytisknout si náhradní stravenku v objednávacím boxu

Odhlašování obědů a změna jídel

Stravovací systém je nastaven tak, že přihlášený strávník má ve stravovací dny přihlášen oběd číslo jedna. Odhlášení, či změnu obědu může strávník provést prostřednictvím:

 • internetového objednávání na 14 dnů předem na adrese www.strava.cz (viz návod na internetových stránkách školy)
 • mobilní aplikace pro Android „Strava.cz“
 • objednávacího boxu ve vestibulu školy na 14 dnů předem

Odhlašování a objednávání může strávník provádět nejpozději do 8.00 hodin předešlý den (např. oběd na pátek můžeme změnit či odhlásit nejpozději do 8.00 hodin ve čtvrtek).
Od 7.00 do 8.00 hodin ráno je možné telefonické odhlášení stravy pouze v případě nemoci strávníka (telefonní číslo 604 589 425). Na toto telefonní číslo se můžete obracet s problémy ohledně stravování (platba stravného, ztráta čipu atd.).

Organizace provozu školní jídelny

 • Výdejní doba je stanovena od 11.25 do 13.50 hodin
 • Výdej obědu do jídlonosiče (pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole) je možný v době od 11.00 od 11.15 hodin