Pro strávníky

Důležité

Odhlašování obědů – v případě nemoci od 7.00 do 8.00 – 604 589 425

Vedoucí školní jídelny – 572 434 143

Postup při přihlašování nového strávníka

 1. Vytisknout si Přihlášku ke stravování
 2. Zadat svolení k inkasu u své banky
 3. Žáci prvních ročníků a prim obdrží čip první den školy u třídních učitelů (hodnota čipu Kč 115 Kč)
 4. Vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování zaslat poštou, e-mailem na adresu jourova@guh.cz, případně odevzdat na recepci školy nebo v kanceláři nejpozději do 31. července 2021

Základní informace

Školní jídelna Gymnázia Uherské Hradiště zabezpečuje školní stravování pro žáky Gymnázia Uherské Hradiště

 • Školní stravování je umožněno strávníkům, kteří splní podmínky pro zahájení stravování (viz bod 3) a řádně hradí stravné (viz bod 2)
 • V první den neplánované nepřítomnosti studenta ve škole (např. nemoci) má student nárok na školní stravování (může odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15), v další dny této nepřítomnosti nemá strávník nárok na školní stravování (nesmí obědy odebírat)
 • Strávník je povinen odhlásit oběd (obědy), v době kdy ve škole nepobývá:
 • plánované školní akce (minimálně 3 dny předem)
 • nemoc (do 8 hodin ráno)
 • Školní stravování probíhá ve stravovacích dnech výuky

Úhrada za školní stravování

Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Platba za odebranou stravu se provádí po ukončení kalendářního měsíce, vždy 15. dne následujícího měsíce výhradně bezhotovostním stykem, formou inkasa z účtu strávníka (zákonného zástupce).

Cena obědu žáka (platná od 1. 9. 2019):

 • nižšího gymnázia je Kč 33
 • vyššího gymnázia je Kč 35

Provozní podmínky a pravidla školního stravování

 • Zahájení školního stravování – odevzdáním řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování s povolením inkasa a podpisem zákonného zástupce
 • Identifikace strávníka – vlastnictví identifikačního čipu v hodnotě 115 Kč, který je nepřenosný (po celou dobu studia není možné ho zapůjčit, či darovat jiné osobě) a je nevratný; zapomene-li strávník čip, je povinen vytisknout si náhradní stravenku v objednávacím boxu

Odhlašování obědů a změna jídel

Stravovací systém je nastaven tak, že přihlášený strávník má ve stravovací dny přihlášen oběd číslo jedna. Odhlášení, či změnu obědu může strávník provést prostřednictvím:

 • internetového objednávání na 14 dnů předem na www.strava.cz (viz návod na internetových stránkách školy)
 • mobilní aplikace pro Android „Strava.cz”
 • objednávacího boxu ve vestibulu školy na 14 dnů předem
 • objednávacího snímače ve školní jídelně na 7 dnů předem (viz návod u objednávacího snímače)

Odhlašování a objednávání může strávník provádět nejpozději do 8.00 hodin předešlý den (např. oběd na pátek můžeme změnit či odhlásit nejpozději do 8.00 hodin ve čtvrtek).

Od 7.00 do 8.00 hodin ráno je možné telefonické odhlášení stravy pouze v případě nemoci strávníka (telefonní číslo 604 589 425 – p. Jourová). Na toto telefonní číslo se můžete obracet s problémy ohledně stravování (platba stravného, ztráta čipu atd.).

Organizace provozu školní jídelny

 • Výdejní doba je stanovena od 11.25 do 13.50 hodin. Výdej obědu do jídlonosiče (pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole) je možný v době od 11.00 od 11.15 hodin
 •  Strávník je povinen odkládat podnosy s použitým nádobím do připravených vozíků rozmístěných v jídelně
 • Strávník je povinen okamžitě ohlásit zaměstnancům v mycím sektoru potřebu mimořádného úklidu během výdejní doby (např. rozlití čaje)

Strávník je povinen řídit se pokyny dozoru v jídelně a respektovat pokyny vydávajícího personálu, při stravování se chová v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, nepoškozuje majetek školní jídelny.

Provoz jídelny se řídí dle vnitřního řádu jídelny (PDF).