Přeskočit na obsah

O škole

Škola bohatá svou historií i současností…

Naše gymnázium je škola bohatá svou historií i současností. V roce 2019 oslavila již 135. výročí od svého založení (16. 9. 1884). Historie prvního českého gymnázia na Slovácku zavazuje svou tradicí a vskutku je na co navazovat.

Gymnázium hrálo důležitou roli ve všech významných obdobích nejen města Uherské Hradiště, ale i celého Slovácka. Poskytuje již 135 let nejvyšší všeobecné vzdělání a dává tím vzdělanost celému regionu.

V jeho lavicích studovaly takové osobnosti jako je například Bedřich Beneš Buchlovan, Zdeněk Chalabala, František Kožík, Dana Zátopková, Josef Abrhám, Leoš Novotný, Štěpán Hulík, Eva Josefíková a mnoho dalších.​

Dnes má 32 tříd s více než 930 žáky, které učí 78 učitelů. V každém ročníku osmiletého gymnázia jsou dvě třídy, čtyřletého čtyři třídy. Dvě pětiny žáků jsou z Uherského Hradiště, ostatní dojíždějí z méně či více vzdálených míst.

Má bohatou tradici a moderní vybavení…

Poskytuje nejvyšší všeobecné vzdělání…

O úspěšnosti vysokoškolsky vzdělaných odborníků často rozhoduje jejich všeobecný přehled a schopnost orientace v různých oborech, flexibilita a znalost jazyků.

Připravuje pro studium na vysoké škole…

Všeobecné zaměření studia poskytuje každému studentovi ten nejlepší základ pro studium na jakékoliv vysoké škole. Poznatky ze ZŠ jsou ve všech předmětech po zopakování dále rozvíjeny a prohlubovány tak, aby si student měl možnost vybrat pro své další studium jakoukoliv vysokou školu.

Umožňuje studentovi získat hlubší odborné znalosti…

Ve 3. a 4. ročníku si student určuje své zaměření výběrem volitelných předmětů, které tvoří důležitou část jeho studijního plánu. V možnostech našeho gymnázia je dát studentům takový výběr předmětů, aby si své znalosti a dovednosti mohli rozvíjet v kterémkoliv předmětu základního učebního plánu.

Volitelné předměty pro 3. ročník (septimu) – Student si volí dva dvouhodinové předměty z nabídky: seminář JČ, konverzace v JA, JN, JF, latina, společenskovědní seminář, seminář z M, seminář ze Z, seminář z F, cvičení z F, praktika z Bi a Ch, počítačové aplikace, programování, deskriptivní geometrie, základy administrativy, Vv, Hv, dějiny umění, případně další jazyk (Šp, JR, Fr).

Volitelné předměty pro 4. ročník (oktávu) – Student si vybírá dva volitelné čtyřhodinové předměty a jeden předmět dvouhodinový. Volitelné předměty tak tvoří téměř jednu třetinu učebního plánu.

Čtyřhodinové předměty – seminář z JA, JN, JF, semináře z D, Z, M, F, Ch, Bi, Vv, Hv a společenskovědní seminář

Dvouhodinové předměty – ze stejné nabídky jako ve 3. ročníku, navíc předmět populární přednášky z fyziky

Zajišťuje výuku nejméně dvou světových jazyků již od 1. ročníku…

Student pokračuje ve studiu jazyka ze ZŠ a další jazyk si volí s podmínkou, že každý projde výukou anglického jazyka. Studenti jsou při výuce jazyka děleni do skupin začátečníků a pokročilých. Vyučujeme jazyk anglický, německý, francouzský, španělský, ruský a latinu.

Škola zajišťuje pro své studenty možnost složení státních jazykových zkoušek a cambridgské zkoušky First Certificate in English, zkoušek z francouzského jazyka – DELF. Dále umožňuje studentovi absolvovat výuku německého jazyka s německým lektorem dle projektu Sprachdiplomstudium ukončenou zkouškou opravňující ke studiu na vysoké škole v německy mluvících zemích.

Umožňuje rozšířenou výuku tělesné výchovy…

Studenti čtyřletého gymnázia mohou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy Výuka v této třídě probíhá podle standardního učebního plánu, navíc je rozšířena o 2 hodiny TV týdně a o sportovní soustředění.

Realizuje mezinárodní programy…

Škola organizuje v rámci výuky exkurze, studijní zahraniční výjezdy, zahraniční výměny studentů a práci na mezinárodních projektech. Rozvíjí spolupráci s partnerskými školami (ve švýcarském Wettingenu, německém Weissenfelsu, Mayenu a Soltau)

Připravuje studenta na práci s počítačem…

A to nejen v základní výuce, ale i v hodinách volného provozu na počítačích v ranních a odpoledních hodinách.

Na základní hodiny informatiky mohou navazovat jako volitelné předměty počítačové aplikace nebo programování, které připraví studenty pro studium informatiky na VŠ. Na gymnáziu jsou 3 počítačové učebny, každá s 16 počítači, kterých je využíváno i při výuce dalších předmětů. Všechny počítače jsou propojeny do školní počítačové sítě.

Každý student může využívat internet, vytvářet své www-stránky a mít svou vlastní schránku e-mailové pošty

Pečuje o talentované studenty

Pod individuálním vedením pedagogů gymnázia jsou mnozí studenti připravováni na účast v různých soutěžích a olympiádách. Ti pak naši školu reprezentují a dosahují výborných výsledků. V krajských kolech soutěží a olympiád jsme loni dosáhli 11 prvních, 7druhých a 9 třetích míst. V celostátních kolech 1 první místo a 1 druhé.

Rozvíjí středoškolskou odbornou činnost…

Školního kola se loni zúčastnilo se svými pracemi 24 studentů, z okresního do krajského kola postoupilo 12 prací, v celostátním kole byla nejúspěšnější práce, která v oboru zdravotnictví získala 1. místo.

Organizuje sportovní kurzy…

Škola připravuje pro studenty lyžařské výcvikové kurzy (l. ročníky, kvinty a sekundy), výběrový lyžařský kurz v Alpách a sportovní kurzy (3. ročníky a septimy), které se podle zájmu studentů konají v Itálii nebo na sportovištích v Uherském Hradišti a okolí.

A kromě toho všeho…

…nabízí studentům možnost konzultace výukových a osobních problémů přímo ve škole
…zabezpečuje každému studentovi odbornou pomoc při volbě dalšího studia (VŠ nebo VOŠ)
…nabízí možnost oběda ve školní jídelně a zakoupení občerstvení ve školním bufetu
…nabízí studentům ve volném čase využití prostor a programů S.klubu