Přeskočit na obsah

Maturity

Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška 2024 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – státní části části profilové. Státní (společná) část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení všech částí maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Státní část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

– český jazyk a literatura

– cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský) nebo matematika

V jarním zkušebním období 2024 se didaktické testy konají v termínu 2.–7. 5. 2024. Kromě povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky se žák může přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám. Ty si žák volí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena i Matematika rozšiřující (dříve M+).

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek:

– českého jazyka a literatury,

– pokud si žák zvolil ve společné části MZ cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka

– a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce (slohová práce) a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Maturitní zkouška z českého jazyka

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl žák předá nejpozději do 31. 3. 2024. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Písemná práce z českého jazyka a literatury musí obsahovat minimální rozsah 250 slov, délka trvání je 120 min. včetně volby zadání, žák si zvolí 1 ze 4 zadání.

Maturitní zkouška z cizího jazyka

Má stejnou strukturu jako MZ z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu a zahrnuje i písemnou práci.

V případě konání 4 profilových zkoušek je možné nahradit jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na mezinárodní úrovni, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v anglickém jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Přehled volby dalších profilových zkoušek

Literární historie, Matematika, Společenské vědy, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Biologie, Chemie, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Deskriptivní geometrie, Programování, Informatika a výpočetní technika

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20-30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Maturitní zkouška z Výtvarné výchovy a Programování zahrnuje obhajobu maturitní práce a ústní zkoušku (v hodnotícím poměru 1:1). U ostatních profilových maturitních zkoušek je forma pouze ústní. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Profilové zkoušky se vykonávají v období od 16. 5.–10. 6. 2024. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2023 pro jarní zkušební období 2024.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška – jaro 2024 (prezentace ve formátu PDF)

Termíny didaktických testů a písemných prací profilové části maturitní zkoušky – jaro 2024 (PDF)

Rozpis maturitních zkoušek profilové části tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 8.OA a 8.OB.

Školní seznam literárních děl (PDF)

Formulář na tvorbu vlastního seznamu literárních děl (XLSX)

Maturitní okruhy 2023/2024 (PDF)

Informace o maturitní zkoušce (Cermat)