Maturity

Maturitní zkouška 2020 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – části společné (státní) části profilové (školní). Společná část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2020 tvoří dvě povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouškou, která se skládá z ústní části, písemné práce a didaktického testu, matematika je tvořena pouze didaktickým testem. V jarním zkušebním období 2020 se písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka koná 10.-11. 4. 2020,  didaktické testy společné části maturitní zkoušky v období 4.-8. 5. 2020. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Žák si z něj sestaví vlastní seznam literárních děl a předá nejpozději do 31. 3. 2020.

Ve společné části si žák může vybrat až 2 zkoušky nepovinné. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

Jednotné zkušební schéma, rozpis profilové části maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky

Rozpisy studentů ústní části maturitní zkoušky po třídách: 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 8.OA, 8.OB

Důležité školní dokumenty

Školní seznam literárních děl  (PDF, aktualizováno 27. 9. 2019)

Formulář na tvorbu vlastního seznamu literárních děl (aktualizováno 27. 9. 2019)

Okruhy pro anglický jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2019)

Okruhy pro francouzský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2019)

Okruhy pro německý jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2019)

Okruhy pro ruský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2019)

Okruhy pro španělský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2019)

profilové části si žáci volí dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření si mohou zvolit další dvě nepovinné zkoušky.

Rozpis studentů profilové části maturitní zkoušky – bude uveřejněn později.

Přehled volby profilových zkoušek:

Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, Český jazyk a literatura, Matematika, Společenské vědy, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Biologie, Chemie, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Deskriptivní geometrie, Programování, Informatika a výpočetní technika

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 – 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se vykonávají v období od 18. – 29. 5. 2020. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2019 pro jarní zkušební období 2020.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2020 přes VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA. Zkouška  se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 na spádové škole. Zkouška Matematika+ není brána jako část maturitní zkoušky.

Nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.