Maturity

Maturitní zkouška 2021 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – státní části a části profilové. Státní (společná) část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení všech částí maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Státní část maturitní zkoušky v roce 2021 tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

 

V jarním zkušebním období 2021 se didaktické testy konají v termínu 2.–15. 5. 2021. Kromě povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky se žák může přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám. Ty si žák volí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena i matematika rozšiřující (dříve M+).

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek:

  • českého jazyka a literatury,
  • pokud si žák zvolil ve společné části MZ cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka
  • a z dalších 2 povinných zkoušek.

 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce (slohová práce) a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Maturitní zkouška z českého jazyka

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl (20) žák předá nejpozději do 31. 3. 2021. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Písemná práce z českého jazyka a literatury musí obsahovat minimální rozsah 250 slov, délka trvání je 120 min. včetně volby zadání, žák si zvolí 1 ze 4 zadání.

Školní seznam literárních děl (PDF, aktualizováno 4. 12. 2019)

Formulář na tvorbu vlastního seznamu literárních děl (XLSX, aktualizováno 4. 12. 2019)

Okruhy pro anglický jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2020)

Okruhy pro francouzský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2020)

Okruhy pro německý jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2020)

Okruhy pro ruský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2020)

Okruhy pro španělský jazyk (PDF, aktualizováno 30. 9. 2020)

Maturitní zkouška z cizího jazyka

  • má stejnou strukturu jako MZ z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

Zadání písemné práce z cizího jazyka se skládá ze dvou souvislých textů. První text je v rozsahu 140–190, druhý text je v rozsahu 70–85 slov. Písemná práce trvá 90 minut.

Přehled volby dalších profilových zkoušek

  • Literární historie, Matematika, Společenské vědy, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Biologie, Chemie, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Deskriptivní geometrie, Programování, Informatika a výpočetní technika

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20–30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Maturitní zkouška z Výtvarné výchovy a Programování zahrnuje obhajobu maturitní práce a ústní zkoušku (v hodnotícím poměru 1:1). U ostatních profilových maturitních zkoušek je forma pouze ústní. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Profilové zkoušky se vykonávají v období od 16. 5. – 9. 6. 2021. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období 2021.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky.

Nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.