Maturity

Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška 2022 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o MZ na GUH pro školní rok 2022 (PDF). Maturitní zpravodaj o přihlašování k maturitní zkoušce (Cermat) naleznete zde.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – státní části a části profilové. Státní (společná) část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Výsledkem a dokladem úspěšného složení všech částí maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Státní část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský) nebo matematika

V jarním zkušebním období 2022 se didaktické testy konají v termínu 2.–5. 5. 2022. Kromě povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky se žák může přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám. Ty si žák volí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena i matematika rozšiřující (dříve M+).

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek:

  • českého jazyka a literatury,
  • pokud si žák zvolil ve společné části MZ cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka
  • a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce (slohová práce) a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Rozpis maturitních zkoušek jednotlivých tříd: 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 8.OA a 8.OB.

Maturitní zkouška z českého jazyka

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl žák předá nejpozději do 31. 3. 2022. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Písemná práce z českého jazyka a literatury musí obsahovat minimální rozsah 250 slov, délka trvání je 120 min. včetně volby zadání, žák si zvolí 1 ze 4 zadání.

Školní seznam literárních děl (PDF, aktualizováno 30. 9. 2021)

Formulář na tvorbu vlastního seznamu literárních děl (XLSX, aktualizováno 30. 9. 2021)

Maturitní zkouška z cizího jazyka

Zkouška má stejnou strukturu jako MZ z českého jazyka a literatury.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
Písemná práce z cizího jazyka musí zahrnovat minimálně 200 slov a trvá 90 minut.

Přehled volby dalších profilových zkoušek

Literární historie, Matematika, Společenské vědy, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Biologie, Chemie, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Deskriptivní geometrie, Programování, Informatika a výpočetní technika.

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20–30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.
Maturitní zkouška z Výtvarné výchovy a Programování zahrnuje obhajobu maturitní práce a ústní zkoušku (v hodnotícím poměru 1:1). U ostatních profilových maturitních zkoušek je forma pouze ústní. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.
Profilové zkoušky se vykonávají v období od 16. 5.–9. 6. 2022. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2021 pro jarní zkušební období 2022.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky.

Nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.