Přeskočit na obsah

Činnost výchovného poradce

Výchovný poradce

 • Koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s žáky a rodiči (prezentace, zveřejňování informací na nástěnce, předávání materiálů z VŠ, Gaudeamus, Učitelské noviny, přihlášky na VŠ, přehledy výběru VŠ, přehled zápisu na jednotlivé VŠ)
 • Spolupracuje s jednotlivými ZŠ, informuje o studiu, připravuje Dny otevřených dveří
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC, atd. při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, předává informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole a následně pro ně vytváří IVP
 • Sleduje žáky, kteří projevují některou z forem patologického chování a individuálně s nimi pracuje
 • Spolupracuje s třídním učitelem, hodnotí s ním klima ve třídě
 • Konzultuje s žákem, rodiči problémy vztahující se ke škole
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení

Školní metodik prevence

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Spolupracuje s třídním učitelem při zjišťování sociálního klimatu v třídním kolektivu, při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • Koordinace realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, zneužívání návykových látek, násilí, vandalismu, kriminálního chování, rasismu, extremismu a dalších sociálně patologických jevů ovlivňujících vzdělávání a výchovu žáků
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence – vyhledávání problémových projevů chování, práce s třídními kolektivy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • Jednotlivé případy konzultuje s výchovným poradcem
 • Zvlášť závažné případy konzultuje s výchovným poradcem a vedením školy

Preventivní program NG a VG ve školním roce 2022/2023

Cíl pro všechny vyučující

 • rozvoj zdravého sebevědomí u žáků jako efektivní nástroj prevence šikanovaní
 • posilovat pozitivní klima ve třídě

Strategie

 • dbát na dodržování nastavených pravidel
 • okamžitá reakce na rizikové chování
 • kritizovat konkrétní chování, ne dítě samotné
 • znát schopnostní stropy, limity možností
 • pomáhat mu stanovit rozumné cíle
 • chválit – nejen za úspěch, ale i za snahu (nehledat to, co neumí)
 • dát dítěti přiměřenou míru odpovědnosti
 • respektovat postoje i názory dítěte

Program

Prima

 • Adaptační pobyt – 1.OA, 1.OB (RS Čeložnice) 7.9 – 9. 9. 2022
 • V rámci hodin Ov – styly učení, zvládání stresu
 • Naše třída – naše parta (podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima, uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu), realizátor Mgr. Bronislava Šišková, metodik prevence KPPP Zlín
 • PEER program, kouření (realizátor – proškolení studenti VG)

Sekunda

 • v rámci vyučovací hodiny občanské výchovy – téma Rizikové chování a kriminalita mládeže, realizátor vyučující Ov (E. Maternová, P. Machala)
 • Zaměření okruhu témat vychází z devíti oblastí rizikového chování (Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN.)
 • záškoláctví
 • šikana a extrémní projevy agrese
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • rasismus, xenofobie
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování
 • spektrum poruch příjmu potravin
 • prevence v adiktologii (gambling, hraní PC her, netolismus, návykové látky…)
 • okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN (týrání, zanedbávání dětí…)
 • PEER program – poruchy příjmu potravy (realizátor – proškolení studenti VG)

Tercie

 • „Trestní odpovědnost mládeže“, realizátor por. Bc. Milena Šabatová, PČR Uherské Hradiště
 • Rizikové projevy chování – poruchy příjmu potravy, kouření – realizátor učitelé Ov
 • Sebehodnocení, sebepoznání, seberegulace – realizátor učitelé Ov
 • PEER program, návykové látky (realizátor – proškolení studenti VG)

Kvarta

 • „Právní vědomí, protiprávní jednání mladistvých“, realizátor por. Bc. Milena Šabatová, PČR Uherské Hradiště
 • Závislost/nezávislost (závislosti, prevence kouření, zdraví x nemoc, dobrý vztah ke svému tělu), realizátor Mgr. Bronislava Šišková, metodik prevence KPPP Zlín
 • PEER program, návykové látky (realizátor – proškolení studenti VG)
 • Životní plány a cíle – realizátor učitelé Ov

Prevence VG

1. ročník

 • Adaptační pobyt

3. ročník

 • Lidská práva, realizátor Mgr. Petra Ali Doláková
 • Na hraně – film o problematice manipulace