Činnost výchovného poradce

Výchovný poradce

 • Koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s žáky a rodiči (prezentace, zveřejňování informací na nástěnce, předávání materiálů z VŠ, Gaudeamus, Učitelské noviny, přihlášky na VŠ, přehledy výběru VŠ, přehled zápisu na jednotlivé VŠ)
 • Spolupracuje s jednotlivými ZŠ, informuje o studiu, připravuje Dny otevřených dveří
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC, atd. při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, předává informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole a následně pro ně vytváří IVP
 • Sleduje žáky, kteří projevují některou z forem patologického chování a individuálně s nimi pracuje
 • Spolupracuje s třídním učitelem, hodnotí s ním klima ve třídě
 • Konzultuje s žákem, rodiči problémy vztahující se ke škole
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení

Školní metodik prevence

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Spolupracuje s třídním učitelem při zjišťování sociálního klimatu v třídním kolektivu, při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • Koordinace realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, zneužívání návykových látek, násilí, vandalismu, kriminálního chování, rasismu, extremismu a dalších sociálně patologických jevů ovlivňujících vzdělávání a výchovu žáků
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence – vyhledávání problémových projevů chování, práce s třídními kolektivy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • Jednotlivé případy konzultuje s výchovným poradcem
 • Zvlášť závažné případy konzultuje s výchovným poradcem a vedením školy