Přeskočit na obsah

Whistleblowing

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

V souladu s dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (dále jen VOS). Současně byly ustanoveny osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušné osoby“).

Pro Gymnázium Uherské Hradiště jsou tímto povinnosti vyplývající z výše zmíněné směrnice splněny.

Práva a povinnosti oznamovatele

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Gymnázium Uherské Hradiště, dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci Gymnáziu Uherské Hradiště, jehož je zaměstnancem, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, může oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Gymnázium Uherské Hradiště ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 2. Oznamovatel má podle článku 6 právo na ochranu podle Směrnice, jestliže:
  1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a současně, že tyto informace spadaly do (věcné) působnosti této Směrnice (viz oblasti oznámení);
  2. podal oznámení buď interně, externě, učinil zveřejnění a to v souladu se směrnicí číslo 53, nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 3. Oznamovatel nemá právo na ochranu podle Směrnice zejména:
  1. pokud úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící informace. Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku;
  2. pokud oznámení nespadá do některé z oblastí působnosti Směrnice (viz níže).
 4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Oblast oznámení

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat k těmto oblastem:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

 • ústně (osobně) v budově Gymnázia Uherské Hradiště na adrese Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, 686 01. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například audiozáznamu);
 • písemně na adresu Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, 686 01. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@guh.cz

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související jsou oprávněny pouze příslušné osoby.

Pověřenými příslušnými osobami jsou Mgr. Petr Machala, výchovný poradce a Ing. Iva Píchová, personální asistentka.

Ve škole situace řeší směrnice:

 • 53. Vnitřní oznamovací systém – whistleblowing
 • 53A. příloha – whistleblowing