Přeskočit na obsah

Vzděláváním a spoluprací za socio-kulturní rozvoj a zachování tradic

Základní údaje o projektu:

 • Operační program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
 • Prioritní osa: Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
 • Oblast podpory: 1.3 – Vzdělávanie, trh práce a zamestnanos»
 • Náklady projektu: 98 858,60 €
 • Příspěvek z ERDF 84 029,81 €
 • Vedoucí partner: Gymnázium Uherské Hradiątě, Velehradská třída 218. Uherské Hradiątě
 • Hlavní příhraniční partner: Gymnázium M. R. ©tefánika, ©portová 41, Nové Mesto nad Váhom

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vznik nových aktivit k zachování kulturního dědictví obou národů, jeho povědomí v myslích mladých lidí – studentů, ale také pedagogů partnerských gymnázií, prohlubování znalostí historie, jazyků a kultury obou národů prostřednictvím vzájemných setkávání a upevňování povědomí sounáleľitosti českého a slovenského národa, coľ povede k vytvoření porozumění a skutečných přátelských vazeb mezi mladými lidmi.

Specifické cíle projektu:

 1. Prostřednictvím přednáąek a seminářů pedagogů partnerkého gymnázia umoľnit studentům poznat kulturní tradice a důleľitá historická období, která ovlivnila vývoj obou národů
 2. Seznámit se hlouběji s jazykem partnera, jeho vývojem, vzájemným ovlivňováním, typickými odliąnostmi a současným stavem jazyka prostřednictvím přednáąek a seminářů vyučujících partnerského gymnázia.
 3. Přiblíľit českým/slovenským studentům nejvýznamnějąí spisovatele klíčových období v české/slovenské literatuře ústy a proľitkem vyučujících – rodilých mluvčí – pedagogů partnerského gymnázia.
 4. Připravit výukové materiály pro pedagogy partnerské ąkoly k vyuľití při výuce k přiblíľení kulturních i jiných tradic partnerské příhraniční země, zvýąit atraktivnost přilehlého regionu.
 5. Realizovat společné kulturní a sportovní akce, které vytvoří prostor pro komunikaci, osobní vzájemné poznávání, podpořit tvořivost při práci na projektech, umoľnit vznik nových vazeb mezi konkrétními lidmi.
 6. Poznat významná místa i podniky partnerského příhraničního regionu a státu prostřednictvím exkurzí, zvýąit atraktivitu příhraničního regionu pro mladé lidi v oblasti pracovní i cestovního ruchu.
 7. Zapojit studenty obou gymnázií do společné česko-slovenské literární soutěľe – rozvíjet nové kulturní aktivity.

Aktivity projektu:

Aktivita l

Cyklus přednáąek a seminářů pro studenty jednotlivých ročníků gymnázií o jazyce, literatuře a historii obou národů: Vedoucí partner ( dále VP) připraví jednu dvouhodinovou přednáąku z jazykovědy pro studenty 1. ročníků slovenského gymnázia, jednu dvouhodinovou přednáąku z literatury pro studenty 2. ročníku a jednu dvouhodinovou přednáąku z historie pro studenty 3. ročníků. Přednáąku čeątí vyučující realizují během jednoho dne na gymnáziu v Novém Meste. Hlavní příhraniční partner (dále HPP) připraví přednáąky ze stejných oborů pro stejné ročníky a ve stejný den jako vedoucí partner je realizuje na gymnáziu v Uherském Hradiąti.

Aktivita 2

Příprava výukových materiálů pro partnerskou ąkolu. VP připraví 3x do roka power pointové prezentace zaměřené na poznávání kulturních a historických tradic svého národa a regionu a předá je podle stanoveného harmonogramu s manuálem/textem pro učitele HPP. HPP rovněľ připraví 3x do roka power pointové prezentace a ve stejném období je předá s manuálem vedoucímu partnerovi k pouľívání ve výuce i mimo ni.

Aktivita 3

Práce studentů na pěti projektech ročně. Vedoucí partner povede studenty jednotlivých tříd tak, aby byli střídavě po třídách zapojeni do dvouměsíční projektové práce, Zpracované projekty studentů budou zaslány v pravidelných dvouměsíčních intervalech partnerovi a ten je prezentuje svým studentům. Témata projektů partneři společně domluví. HPP – Stejná práce na projektech proběhne se studenty na gymnáziu v Novém Mestě nad Váhom a projekty budou zaslány na gymnázium v Uherském Hradiąti, kde budou představeny studentům. V této aktivitě si studenti vzájemně přiblíľí vlastní region, tradice a kulturu.

Aktivita 4

Akademie ąkol – kulturní vystoupení na akademii partnera. VP připraví kulturní vystoupení studentů pro Vánoční akademi Gymnázia M. R. ©tefánika a vystoupí na jeho 3 představeních. HPP připraví také kulturní čísla na akademii ľadatele a na třech vystoupeních je předvede. Kulturní vystoupení se tak dostanou nejen ke vąem studentům, ale také k veřejnosti regionu – rodičům a představitelům regionu.

Aktivita 5

Sportovní utkání studentů a pedagogů. VP zorganizuje v 1. a ve 3. roce projektu sportovní odpoledne pro studenty a pedagogy partnera a zúčastní se sportovního odpoledne ve 2. roce projektu zorganizovaným HPP. HPP zorganizuje sportovní odpoledne pro studenty a pedagogy ve 2. roce projektu a zúčastní se sportovního odpoledne na ąkole ľadatele v 1. a 2. roce projektu. „Beh na Bradlo“ (ątafetový běh při příleľitosti výročí úmrtí M.R.©tefánika) bude organizováno HPP 1x ročně.

Aktivita 6

Exkurze v příhraničním regionu a uspořádání výukového kurzu. Vedoucí partner připraví kaľdým rokem projektu jednu jednodenní exkurzi v sobotu pro autobus studentů z partnerské ąkoly a pedagog vedoucího partnera bude průvodcem tak, aby bylo umoľněno studentům příhraničního partnera co nejlépe poznat navątívený region. HPP připraví také kaľdým rokem jednu exkurzi za stejných podmínek pro studenty vedoucího partnera. Vedoucí partner připraví v období svých výukových kurzů, pořádaných v posledním týdnu června, výukový kurz pro slovenské studenty. Tyto kurzy budou zaměřeny i na poznání hlavního města sousední země. V této době se HPP zavazuje uspořádat podobný výukový kurz pro české studenty. Tento deląí poznávací pobyt zatraktivní celý projekt.

Aktivita 7

Výměna nejlepąích literárních prací studentů. VP ve spolupráci s HPP stanoví témata literární soutěľe (kaľdoročně v oblasti poezie a v oblasti prózy), oba zajistí proběhnutí soutěľe na svých ąkolách a zaąlou nejlepąí práce příhraničnímu partnerovi, na jehoľ gymnáziu budou tyto práce vystaveny a zpřístupněny k přečtení.