Přeskočit na obsah

Projekt MŠMT – Investice do rozvoje vzdělávání

Projektový záměr

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).
Naše škola požádala o finanční podporu z OPVK na realizaci projektu EU peníze středním školám.
Podporou pěti témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • finanční gramotnost

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Cílem projektu je zlepšit kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou, ověřením a následným používáním digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce. Pomocí projektu dojde k prohloubení současně realizované individualizace na škole prostřednictvím nového dělení hodin a rozšířenou nabídkou cizích jazyků. Pozornost bude věnována i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
V rámci individualizace nabízíme nový seminář českého jazyka zaměřený na rozbory literárních děl (šablona I/1), jazykové vzdělávání posílíme v hodinách francouzština, němčiny, ruštiny a latiny (šablona II/1). Nový předmět počítačová grafika také přispěje ke zkvalitnění výuky (šablona III/1).
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni metodickým vzdělávání a podpůrnými kurzy tak, aby mohli vytvářet a následně používat nové metodické pomůcky a materiály. Cílem těchto aktivit je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti (šablona I/2), cizích jazyků (šablona II/2). Inovace tvorbou a využíváním DUM proběhne i v oblasti metod a forem využívajících digitální technologie (šablona III/2).
Chceme rozvíjet matematickou gramotnost a podpořit úroveň logického myšlení. Vyšší zájem žáků o výuku vybraných vzdělávacích oblastí chceme podporovat novými a moderními trendy při výuce (šablona IV/2).
Začlenění výuky finanční gramotnosti tak, aby se žáci střední školy orientovali v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové (šablona VI/2).
Celý projekt uzavírá další vzdělávání pedagogických pracovníků směřující k zavádění finančního vzdělávání (šablona IV/3).
Klíčových aktivit se budou během realizace zúčastňovat všichni žáci gymnázia, což je 934 žáků. Učitelů se do projektu zapojí 62.
Výstupem z projektu bude školní vzdělávací program rozšířený o nové předměty, zvýšení čtenářské, matematické a finanční gramotnosti žáků a komunikativních kompetencí v cizích jazycích a modernizace výukových metod v přírodních vědách. Velkým přínosem pro celou školu bude databáze DUM. Prostřednictvím elektronického systému budou moci všichni učitelé sdílet vytvořené digitální učební materiály a i nadále je budou využívat ve výuce. Během realizace projektu získají učitelé další kompetence při začleňování informačních a komunikačních technologií do své práce. Získáním nových poznatků si prakticky zvýší úroveň pedagogické činnosti a rozšíří si systém metod, které umožní žákům aktivní učení. Nové postupy ocení i žáci, kteří si také zlepší kvalitu práce s výpočetní technikou.