Přeskočit na obsah

Aktivizace žáka v procesu učení

Využití ICT a nových metod a forem práce k posílení mezipředmětových vztahů na Gymnáziu Uherské Hradiště

Popis projektu

Počáteční vzdělávání na nižším stupni gymnázia začíná uvádět v život nový systém kutikulárních dokumentů. Jsme si vědomi toho, že žádný dokument nezmění výuku a její výsledky, aniž by se změnil ve škole styl práce.

Projekt si klade za úkol praktickou realizaci nových principů rozvoje vzdělávání (zformulovaných v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR a zakotvenými v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a uvádí do praxe novou strategii, která v počátečním vzdělávání zdůrazňuje nutnost utváření klíčových kompetencí jako univerzálně použitelného souboru vědomostí, dovedností a postojů, které každý jedinec potřebuje pro svůj rozvoj, pro adaptabilitu a posléze i pro úspěšnou zaměstnatelnost.

V rámci projektu budou rozpracovány výukové činnosti, jejich metodiky a pracovní činnosti pro žáky tak, aby je učitelé (zvyklí povětšině na frontální výuku) mohli běžně využívat v každodenní praxi. Aktivizace procesu učení ze strany žáka a odborné znalosti se stanou základem pro nácvik i využití klíčových kompetencí.

Projekt nabízí využití náročnějších moderních metod a forem práce, nových zdrojů a způsobů poznávání, využívání multimediální techniky, zadávání komplexnějších a dlouhodobějších úkolů či projektů a přenášení větší odpovědnosti ve vzdělávání na žáky.

Žákům dále nabízí globální přístup k učení využitím mezipředmětových vztahů propojením jednotlivých vzdělávacích obsahů předmětů. Umožní osvojit si různé strategie učení, navodí podměty k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, povede ke komunikaci i spolupráci ve třídě a k nenásilnému uvědomování si vlastního já i k zodpovědnosti k ostatním, připraví na adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky.

Realizace projektu usnadní práci dalším pedagogům, výsledek projektu se stane propracovanou odbornou pomůckou pro zkvalitňování výuky na Gymnáziu Uherské Hradiště a partnerském gymnáziu. Bude nabídnut i ostatním gymnáziím Zlínského kraje.

Výsledky projektu výraznou měrou přispějí ke změně základní frontální formy výuky používané na českých školách a učení bazírujícím především na memorovaných faktografických znalostech.

Stručný obsah projektu

Projekt vychází z potřeby změnit výuku, aby se žák z objektu tohoto procesu stal subjektem, který získává vědomosti a rozvíjí své klíčové schopnosti. Obsahem je zkvalitnění vzdělávání žáka inovací vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností. Projekt vede k posílení ICT, multimediální interaktivní výuky a e-learningu, ale zároveň výrazně pomůže k humanizaci a demokratizaci procesu učení, při kterém učitel jako partner napomáhá žákovi, který přijímá aktivní roli v procesu učení.

Projekt je zaměřen na 10 předmětů, ale ve své komplexnosti posiluje mezipředmětové vazby a vzájemné souvislosti. Inovuje vzdělávací proces tak, aby byl co nejvíce zaměřen na aktivní individuální rozvoj žáka a rozvoj jeho klíčových kompetencí, posiluje jeho adaptabilitu a flexibilitu, učí ho dovednostem uplatnitelným v dalším vzdělávání i praktickém životě. Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků v dalším vzdělávání i na trhu práce.

Projekt připravuje vyučovací činnosti, které se k žákovi dostávají prostřednictvím výukového portálu a pracovních sešitů.

Pro učitele odborní řešitelé projektu připraví manuály s metodikou.

Cíle projektu

1. Zavedení nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zaměřených na aktivitu žáka, komunikaci a týmové řešení úkolů

2. Posílení mezipředmětových vazeb ve výuce a zajištění komplexního rozvoje klíčových kompetencí žáků

3. Zavedení a využívání metodik práce s multimediální technikou, materiály pro interaktivní tabuli a e-learningem jako didaktickými nástroji k rozvoji a posílení kompetencí žáka a jeho aktivizaci vycházející ze zájmu o informační technologie

Klíčové aktivity projektu:

01 Příprava odborných řešitelů projektu – účast na školeních, samostudium

02 Rozpracování školních výstupů a učiva 10 vyučovacích předmětů

Odborní řešitelé v rámci projektu připraví 10 manuálů pro učitele (JČ, JA, JN, JF, D, ON, Z, Př, Ch a F) obsahující přehled činností připravených pro aktivizaci žáka v hodinách s metodickými pokyny.

03 Tvorba výukového portálu pro využití ICT a multimediální techniky

Na výukovém portálu projektu Aktivizace žáka ve vyučování na webové stránce G UH budou vystaveny k používání činnosti vzniklé v rámci projektu pro aktivizaci žáka v hodinách JČ, JA, JN, JF, D, ON, Z, Př, Ch, F.

04 Tvorba žákovských pracovních sešitů.

Budou připraveny pracovní sešity pro jednotlivé předměty – jejich obsahem budou pracovní listy. Pracovní sešity budou vydány v tištěné podobě a současně umístěny na webu ke stažení.

05 Pilotní ověření ve výuce, monitoring, autoevaluace

Připravené aktivity budou využívány ve vyučovacích hodinách a průběžně bude probíhat pilotní ověřování celého systému zvyšování kvality ve vzdělávání.

06 Závěrečná konference – vyhodnocení projektu a jeho prezentace učitelům gymnázií a základních škol

Program konference bude obsahovat seznámení dalších pedagogů s projektem a jeho výsledky.

07 Řízení, monitoring průběhu projektu a administrace

Předmětem této aktivity je zajištění spolupráce odborných řešitelů, kvalitních výstupů projektu, publicity, vedení agendy a dohled nad dodržováním zásad financování ESF a MŠMT.