Přeskočit na obsah

Rozhodnutí ředitele školy – používání mobilů

Na třídní schůzce rodičů byl vysloven požadavek zákazu používání mobilů o přestávkách. Ve školním řádu máme oblast spojenou s mobilními telefony ošetřenou následujícími zákazy:

  1. během vyučovací hodiny používat mobilní telefony a jakékoliv další elektronické přístroje, v průběhu vyučovací hodiny je vypnutý mobil uložen v aktovce
  2. bez souhlasu vyučujícího používat během výuky notebook

Na základě uvedeného požadavku jsme svolali poradu všech třídních učitelů nižšího gymnázia včetně vedení školy, výchovného poradce i školního metodika prevence. Záležitost jsme rovněž konzultovali s odborníky, např. Mgr. Petr Spurný z AZHelp (více než dvacetiletá praxe lektorování preventistů), s řediteli jiných gymnázií. Při rozhodování jsme vycházeli i z výzkumné zprávy (Kvardová, N., Valkovičová, N., & Šmahel, D. (2019). Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících. Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita.) a vlastního sledování situace o přestávkách.

Citace z výzkumné zprávy:

Zastánci zákazu nejčastěji prezentují jako hlavní důvod to, že žáci spolu o přestávkách nekomunikují, protože se soustředí jen na mobilní telefony a aplikace v nich, např. sociální sítě nebo hry (Mačí, 2018; Endrštová 2018). Dospívající se údajně dorozumívají mezi sebou raději prostřednictvím obrazovek (Russell, 2018), a přichází tak o možnost socializovat se s vrstevníky v přímém kontaktu, který je potřebný pro získání mezilidských dovedností (Kopecký & Szotkowski, 2019). Dalším argumentem ve prospěch zákazu je také to, že přestávky slouží primárně pro odpočinek, který se ale při sledování novinek na sociálních sítích nebo při hraní her na mobilu dětem nedostává. Děti a dospívající jsou pak podle některých autorů nesoustředění a nepozorní, což negativně ovlivňuje výuku (Kopecký, 2018; Wright, 2018).

Z výzkumné zprávy vyplývá, že zákaz mobilních technologií o přestávkách v ročnících nižšího gymnázia není potřebný. Ve výzkumu se nepotvrdila souvislost pravidel používání mobilních telefonů s výskytem problémů, které bývají uváděné jako důsledek používání mobilních technologií ve škole o přestávkách.  Používání mobilních technologií o přestávkách může mít i pozitivní vliv na výuku, protože žáci používají mobilní telefony i k vyhledávání informací a dělání věcí do školy. Kromě toho dospívající také používají mobil například ke čtení zpráv, bavení se online s přáteli a rodinou a společným aktivitám se spolužáky, což může naplňovat jejich psychické i sociální potřeby.

Na základě výpovědí z řad odborníků, zvážení všech pozitiv i negativ, sledování používání mobilů o přestávkách našimi studenty, jsem se rozhodl nezakázat studentům používat mobilní telefony o přestávkách. Kladu důraz na práci TU se třídou a spolupráci s Vámi, s rodiči, kteří máte velký vliv, aby Vaše děti netrávily přestávky s mobilem v ruce. 

V Uherském Hradišti 6. 10. 2021

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy