Přeskočit na obsah

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Obecné

Aktuální oznámení jsou zveřejňována na webové stránce školy (týká se žáků i učitelů) a e-mailem (týká se žáků a učitelů). Povinnost kontrolovat e-mailové zprávy pro žáky i učitele je denně!

Onemocnění (i podezření) žáka nebo zaměstnance je nutné okamžitě oznámit v kanceláři zástupců ředitele. Bude připravena izolační místnost a podle situace uvědoměn zákonný zástupce žáka. Zaměstnanec s příznaky onemocnění okamžitě opustí školu a dále jedná podle obecně známých pravidel.

V případě výskytu covid-19 rozhoduje o následném okruhu rizikových osob a dalších krocích KHS. Z důvodu nařízení karantény pro více než polovinu žáků ve třídě přechází forma výuky pro dotčené žáky z prezenční na povinnou distanční. Ostatní pokračují v prezenční výuce. Pokud je karanténa nařízena zaměstnanci, je možné po dohodě se zaměstnavatelem pracovat z domova, pak mu náleží plat. Jinak je v režimu nemoci.

Žáku nebo zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního omezení (rýma, kašel) bude umožněn vstup do školy, prokáže-li se potvrzením o chronickém onemocnění nebo alergii od svého praktického lékaře.

Provoz školy

Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikuje ruce a důkladně umyje mýdlem a teplou vodou. Následně dodržuje zvýšenou hygienu rukou po celou dobu ve škole.

Úklid hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Učitelé, kteří vykonávají dohled na chodbách, musejí být celou dobu přítomni a kontrolovat dodržování této zásady.

Učitelé dbají na dodržování základních pravidel na téma rozestupy, skupiny, shromažďování ….

Stravování

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou nastupovat do jídelny s časovým intervalem takto:

11.30     čtvrté ročníky

11.50     třetí ročníky

12.15     druhé ročníky

12.35     první ročníky

13.05     nižší gymnázium

 • při vstupu do jídelny si strávníci dezinfikují ruce
 • služba u vstupu do jídelny omezuje počet strávníků čekajících na výdej oběda  v jídelně 
 • služba u výdeje stravy omezuje počet strávníků na 5 osob
 • strávníci se ve školní jídelně zdržují po dobu nutnou ke konzumaci obědu
 • obědy se nepřidávají
 • učitelé, kteří konají dohled, zajistí, aby v bezprostředním prostoru výdeje bylo maximálně pět žáků. Ostatní žáci čekají v zástupu s rozestupy v prostoru jídelny a před ní
 • doporučujeme žákům jedné třídy sedět u společného stolu
 • po konzumaci oběda ihned opouštějí jídelnu

Po nástupu do vyučování

Třídní učitelé aktualizují kontakty na zákonné zástupce žáků, zdůrazní dodržování hygienických pravidel.

Pokud má učitel podezření, že daný žák vykazuje příznaky covid-19, odešle tohoto žáka neprodleně do kanceláře zástupců ředitele.

Učitelé si připraví učivo na měsíc září tak, aby odstranili závažné nedostatky z období distanční výuky předcházejícího školního roku, které by zabránily návaznosti na výuku ve školním roce 2020/2021. Učitelé by měli dbát na to, aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve snaze probrat veškeré učivo minulého školního roku. Cílem je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky i psychosociální pohodu žáků a učitelů.

Další upozornění

 • S – klub zůstane v provozu, dojde ke snížení počtu míst
 • dopisování písemek bude probíhat i nadále, avšak s omezenou kapacitou 30 studentů, forma zapisování studentů bude dořešena v průběhu přípravného týdne
 • soutěže celostátního charakteru nebudou podle manuálu MŠMT vyhlášeny

V Uh. Hradišti dne 24. 8. 2020

doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc.