Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté studium

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
  • uchazečem se může stát každý žák 9. ročníku základní školy nebo její absolvent
 • podání řádně vyplněné přihlášky
  • při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
  • na přihlášce je třeba vyplnit prospěch za 1. pololetí 9. třídy
  • přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (obojí za 6.–9. třídu). Aktivity žáka budou vyplněny na formuláři, který je uložen na webu školy (pz_prehled_soutezi.pdf) v sekci Informace o přijímacím řízení. Správnost údajů bude potvrzena základní školou.
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje
  • řádně vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče do 1. 3. 2021 ředitelství Gymnázia Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, nebo doporučeným dopisem
 • úspěšné umístění v pořadí uchazečů při přijímacím řízení

Přijímací řízení

Uchazeč má možnost podat dvě přihlášky a jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů. Na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušky v 1. termínu, na škole, kterou uvádí jako druhou v pořadí, vykonává zkoušky v 2. termínu.

Při přijímacím řízení bude použito jednotně zadávaných a vyhodnocovaných přijímacích zkoušek společnosti Cermat, které se skládají:

 •  z písemného testu z matematiky – 70 minut
 • z písemného testu z českého jazyka a literatury – 60 minut

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

 • řádný termín přijímacích testů (aktualizováno 24. 3. 2021)
  1. termín – pondělí 3. 5. 2021
  2. termín – úterý 4. 5. 2021
 • náhradní termín (aktualizováno 24. 3. 2021)
  1. termín – 2. 6. 2021
  2. termín – 3. 6. 2021
 • pozvánka ke zkoušce bude odeslána nejpozději 19. 4. 2021
 • přijímací testy konají všichni uchazeči

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Povinnost školy odeslat rozhodnutí písemně zůstává u nepřijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.guh.cz v sekci Informace o přijímacím řízení. Cermat zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2021, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Cermatem.

Uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 120

Po proběhnutí přijímacího řízení budou přijati uchazeči až do stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:

 1. Hodnocení vysvědčení ze základní školy (maximálně 20 bodů)
  • Započítává se prospěch za 1. pololetí 9. třídy z předmětů: Český jazyk, Cizí jazyk 1, Cizí jazyk 2, Dějepis, Občanská výchova, Zeměpis, Matematika, Přírodopis, Fyzika, Chemie
  • Nezapočítávají se předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Praktické vyučování, Rodinná výchova, volitelné předměty
  • Stupnice hodnocení:
   • 1. pololetí 9. třídy – průměr 1,00: 20 bodů
   • Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod
   • Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body
   • Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body
 2. Úspěchy v soutěžích a olympiádách na ZŠ (maximálně 10 bodů, body z jednotlivých částí se nesčítají)
  • 3 a více umístění na 1.–3. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 10 bodů
  • 2 umístění na 1.–3. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 8 bodů
  • 1 umístění na 1.–3. místě nebo 2 a více na 4.–5. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 6 bodů
  • 1 umístění na 4.–5. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží, získání certifikované jazykové zkoušky uznávané MŠMT: 4 body
  • Mimoškolní víceleté aktivity (3 a více let) v oblasti sportovní a kulturní (za každou aktivitu 1 bod, maximálně 3 body): 1–3 body

Vstup maximálně: 30 bodů

Hodnocení přijímací zkoušky

 • písemný test z českého jazyka a literatury: maximálně 50 bodů
 • písemný test z matematiky: maximálně 50 bodů

Přijímací řízení celkem: maximálně 130 bodů

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů). V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Další informace

 1. Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v posledním znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. Uchazeč koná přijímací test z matematiky. Posouzení hodnocení předchozích výsledků vzdělávání, které uchazeč získal na škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky proběhne podle redukovaného pořadí.
 3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.
 4. Žák, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli dané školy písemnou omluvu.
 5. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům o čtyřleté studium, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná. Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Jak se dozvědět víc?

Navštivte další zdroje informací: