Přeskočit na obsah

Přijímací řízení pro čtyřleté studium

Pro školní rok 2022/2023

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • ukončené základní vzdělání

– uchazečem se může stát každý žák 9. ročníku základní školy nebo její absolvent

 • podání řádně vyplněné přihlášky

– při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium

– na přihlášce je třeba vyplnit prospěch za 1. pololetí 9. třídy

– přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (obojí za 6.–9. třídu). Aktivity žáka budou vyplněny na formuláři, který je uložen na webu školy v sekci Přijímačky. Správnost údajů bude potvrzena základní školou.

– potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje

– řádně vyplněnou přihlášku odevzdají zákonní zástupci do 1. 3. 2022 ředitelství Gymnázia Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, poštou doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím osobní datové schránky zákonného zástupce (ID schránky GUH je ptwxdbn). Při zaslání přihlášky poštou rozhoduje datum podání.

 • úspěšné umístění v pořadí uchazečů při přijímacím řízení

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeč má možnost podat dvě přihlášky.

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

Při přijímacím řízení bude použito jednotně zadávaných a vyhodnocovaných přijímacích zkoušek společnosti Cermat, které se skládají:

 • z písemného testu z matematiky – 70 minut
 • z písemného testu z českého jazyka a literatury – 60 minut

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

Řádný termín přijímacích testů:

1. termín – úterý 12. 4. 2022

2. termín – středa 13. 4. 2022

Náhradní termín:

1. termín – 10. 5. 2022

2. termín – 11. 5. 2022

Přijímací testy konají všichni uchazeči.

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Povinnost školy odeslat rozhodnutí písemně zůstává u nepřijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.guh.cz v sekci „Přijímačky“. Cermat zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2022, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Cermatem.

Uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 120

Po proběhnutí přijímacího řízení budou přijati uchazeči až do stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:

 1. Hodnocení vysvědčení ze základní školy

Započítává se prospěch za 1. pololetí 9. třídy z předmětů Č, Cj 1, Cj 2, D, Ov, Z, M, Př, F, Ch.

Nezapočítávají se předměty Hv, Vv, Tv, praktické vyučování, rodinná výchova, volitelné předměty.

Stupnice hodnocení:

1. pololetí 9. třídy – průměr 1,00: 20 bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body.

 1. Úspěchy v soutěžích a olympiádách

Zde lze získat maximálně 10 bodů (body z jednotlivých částí se nesčítají).

3 a více umístění na 1.–3. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 10 bodů

2 umístění na 1.–3. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 8 bodů

1 umístění na 1.–3. místě nebo 2 a více na 4.–5. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží: 6 bodů

1 umístění na 4.-5. místě v okresních a vyšších kolech individuálních soutěží

získání certifikované jazykové zkoušky uznávané MŠMT: 4 body

mimoškolní víceleté aktivity (3 a více let) v oblasti sportovní a kulturní (za každou aktivitu 1 bod, maximálně 3 body): 1–3 body

Vstup maximálně: 30 bodů

Celkové hodnocení přijímací zkoušky

písemný test z českého jazyka a literatury: max. 50 bodů

písemný test z matematiky: max. 50 bodů

vstupní hodnocení ze základní školy: max. 30 bodů

Počet bodů při přijímacím řízení: max. 130 bodů

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů). V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Další informace pro oba typy studia

 1. Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v posledním znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. Uchazeč koná přijímací test z matematiky. Posouzení hodnocení předchozích výsledků vzdělávání, které uchazeč získal na škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky proběhne podle redukovaného pořadí.
 3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.
 4. Žák, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli dané školy písemnou omluvu.
 5. Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů. Na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušky v 1. termínu, na škole, kterou uvádí jako druhou v pořadí, vykonává zkoušky v 2. termínu.