Přeskočit na obsah

Předměty – Informatika

Výuka informatiky na našem gymnáziu probíhá ve všech ročnících nižšího gymnázia a v prvních dvou ročnících vyššího gymnázia. Důraz je kladem především na praktické využití informačních a výpočetních prostředků jak v běžném životě a při studiu, tak v budoucím zaměstnání. Zájemci o studium informatického oboru si mohou nabyté znalosti a dovednosti rozšířit v seminářích teoretické a praktické informatiky a v seminářích programování.

Nabídka předmětu je rozšířena o kroužky, mimoškolní aktivity, exkurze, spolupráci s firmami a institucemi s návazností na využití informatiky v praxi aj. Pravidelně se například účastníme série přednášek pořádaných Akademie věd ČR pod názvem 100 vědců do středních škol, navštěvujeme středisko Red Hatu v Brně a zveme na naše gymnázium vysokoškolské studenty, pedagogy a odborníky. Žáci mají možnost využívat nejenom v rámci kroužků 3D tiskárnu včetně gravírovací hlavy, sady programovatelných robotických stavebnic Lego Mindstorms a inteligentní miniboty Ozoboty.

Naši žáci se pravidelně účastní široké škály informatických soutěží a olympiád s úspěchy nejen na okresní a krajské úrovni, ale zejména na úrovni celostátní. Jako příklad můžeme uvést Bobříka informatiky, Soutěž v programování a JuniorErb.

Zapojujeme se také do mezinárodních projektů. V rámci projektu Internet Under My Skin programu Erasmus+ měli žáci možnost poznat a pochopit silné a slabé stránky používání sítě internet v mezinárodním měřítku.