Přeskočit na obsah

Předměty – Biologie

Výuka biologie a přírodopisu má na naší škole dlouholetou tradici. Již mnoho desetiletí je na vysoké úrovni, a snad i proto si žáci tento předmět velmi oblíbili. Každoročně více než jedna třetina gymnazistů z maturitního ročníku (60–70 studentů) skládá z biologie maturitní zkoušku. Vedle běžných výukových hodin, které probíhají ve specializované biologické učebně, si mohou studenti ověřovat získané teoretické poznatky při praktických činnostech v laboratoři biologie. Tato třída je rozdělena na dvě poloviny, proto zde může být v jedné skupině nejvýše 16 žáků.

Biologické a geologické vědy mají obecně velmi široké uplatnění v praxi a znalosti v těchto oborech se dají uplatnit při studiu medicíny, biochemie, speciální biologie, psychologie, veterinárního lékařství, fyzioterapie, učitelství biologie a geologie, hygieny, praktického lékárenství atd. 

Naši studenti se rovněž aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží, které jsou dostupné v našem regionu nebo jsou pořádány celostátně. Na prvním místě je třeba zmínit biologické olympiády v různých kategoriích. Kategorie A je organizována pro studenty třetího a čtvrtého ročníku, septim a oktáv, do kategorie B se zapojují studenti prvního a druhého ročníku, kvint a sext. Žáci nižšího gymnázia soutěží ve dvou kategoriích: primy a sekundy se zapojují do kategorie D a tercie a kvarty do kategorie C. Naše škola dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků na úrovni krajských kol, nejlepší biologové nezřídka postoupí i do kola celostátního.

V posledních letech podporuje předmětová komise biologie zapojení studentů také v rámci geologických věd. Za zmínku zcela jistě stojí pravidelná účast v Geologické olympiádě, ve které dokázali někteří z našich studentů, k naší velké radosti, uspět i v celostátním kole. Další středoškolskou soutěží je Ekologické olympiáda. Jedná se o soutěž tříčlenných družstev zaměřenou na ekologii a ochranu přírody, a i zde jsme několikrát postoupili do celostátního kola. Dlouhou tradici mají na naší škole ještě další dvě soutěže z oblasti ochrany přírody: „Bohatství země“ a „CO2 liga“. 

Nejnáročnější biologickou soutěž představuje Středoškolská odborná činnost (SOČ). Zde si zájemce vybere téma, kterému se věnuje, a poté ho písemnou formou zpracuje. Podmínkou je, že jeho studie přinese určité nové poznatky. Může se jednat např. o měření koncentrace některých chemických látek v řece Moravě, evidenci výskytu rostlin, hub či živočichů ve vymezené oblasti, o sledování vlivu vlnové délky světla na klíčení semen aj.  Odbornou část práce studenti obvykle provádějí pod vedením lektorů – vyučujících z vysokých škol (MU Brno, UP Olomouc, UK Praha, aj.), za nimiž také pravidelně dojíždějí do laboratoří a na konzultace. Kvalitní výsledná práce SOČ se pak svou podobou blíží bakalářské práci na VŠ. Máme velkou radost, že v posledních několika letech jsou naši studenti úspěšní i v celostátním kole SOČ.

Předmětová komise biologie připravuje i aktivity, které nemají soutěžní charakter. Představují však velmi významnou součást výuky, která prakticky doplňuje rámcový vzdělávací program. Organizujeme Den Země pro nižší gymnázium, Environmentální den pro první ročníky a kvinty, občasné botanické odpolední vycházky pro malé skupiny zájemců, geologické exkurze pro kvarty, exkurze do nemocnice v Uherském Hradišti pro maturanty apod. 

Naše škola je také velmi aktivní v zapojování se do mezinárodních projektů, nejvíce pak do programu Erasmus+, který je zaměřený na zlepšování jazykových dovedností, poznávání kultur různých států Evropy a rozšiřování znalostí v předem daném tématu, které je motem jednotlivých projektů. V posledních letech se stalo téměř pravidlem, že jsou tyto projekty zaměřeny především na ekologii, biologii a zeměpis.  

Posledních dvacet let se na naší škole pořádají v posledním týdnu školního roku také tzv. červnové výukové kurzy. A i předmětová komise biologie každoročně nabízí širokou škálu možností, jak strávit poslední školní dny před letními prázdninami. První variantou jsou kurzy docházkové, na nichž jsou organizovány přednášky, semináře a jednodenní výlety za účasti odborných lektorů. Druhou variantou jsou výjezdové kurzy za poznáním přírody, např. do Krkonoš.