Přeskočit na obsah

ERASMUS+ Stínování učitelů v Portugalsku 

Tři učitelé našeho gymnázia, Svatava Stašková, Ivo Lysoněk a Jan Dušek, jsme měli možnost získat zajímavou zahraniční zkušenost. Díky udělené akreditaci Erasmu v oblasti školního vzdělávání jsme vyrazili na devítidenní pobyt do Portugalska, konkrétně do oblasti Azorských ostrovů. Naším cílem bylo strávit naši mobilitu ve škole EBS São Roque do Pico a načerpat novou inspiraci pro svou stávající výuku. Hlavní částí programu pracovní cesty bylo tzv. „stínování“, neboli „job-shadowing“. Jak si takové stínování představit? 

Podle předem domluvených rozvrhů, pečlivě připravených zástupcem ředitele školy Dannym Silveirou, se každý z nás účastnil celého pedagogického procesu svého předmětu (tj. angličtiny, matematiky a zeměpisu) u přiděleného portugalského kolegy v partnerské škole. Náplní naší práce byly především náslechy ve vybraných hodinách různých ročníků, později také aktivní podíl na výuce ve třídě. Vedle toho probíhaly schůzky se stínovanými učiteli, na nichž jsme společně probírali kurikula svých předmětů, rozvržení do ročníků, podmínky k práci, přípravy na vyučování, didaktické postupy a metody, projektové aktivity žáků, zapojení ICT ve výuce a další témata. 

Součástí stínování bylo také poznání fungování partnerské školy, zahrnující prohlídku vnitřních i venkovních školních prostor, seznámení se s chodem školy, financováním, dokumenty, celoročním plánem, způsoby hodnocení žáků, mimovýukovými aktivitami žáků, podobami spolupráce školy s rodiči a místní komunitou. Na schůzkách s oběma zástupci ředitele školy jsme dále diskutovali podobnosti a odlišnosti školních systémů, rozdíly v náplni práce učitelů i nepedagogických zaměstnanců obou škol či specifika školství v odlehlé ostrovní části Portugalska. Předem neplánovanou částí pobytu v partnerské škole se stala poměrně dramatická stávka nepedagogických pracovníků, která nakonec vyústila ve zrušení výuky na zbytek dne. 

V rámci svého programu jsme se též intenzivně věnovali možnostem další spolupráce obou škol. Mimo jiné jsme tamním studentům prezentovali naši školu, region a Českou republiku. Poté jsme se zúčastnili přípravné schůzky se skupinou studentů, kteří by se chtěli zúčastnit vzájemné studentské výměny v tomto školním roce. V neposlední řadě jsme se sešli s týmem učitelů EBS, abychom jim se svými zkušenostmi pomohli s přípravou žádosti o akreditaci Erasmu, která by naši vzájemnou spolupráci zefektivnila a velmi usnadnila. 

Vedle pracovních povinností jsme měli čas i na poznávání pro nás exotické přírody a svébytné historie. Naši hostitelé nám umožnili nahlédnout do života na vulkanických ostrovech uprostřed Atlantiku a taktéž ochutnat řadu tamních specialit. 

Naše mobilita do EBS São Roque do Pico byla jednoznačně přínosem, a to z mnoha hledisek. Byla příležitostí k poznání jiného školského systému, motivací k další práci, získáním nových nápadů do výuky, ale i sdílením vlastních zkušeností z pedagogické praxe. Nezanedbatelným plusem pobytu v cizojazyčném prostředí byl bezesporu i rozvoj našich komunikačních dovedností (především v angličtině), a to oboustranně. 

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat našim stínovaným kolegům, jmenovitě Josému Gomesovi, Lídii Quadros, Lindě Garcia a zástupci ředitele Dannymu Silveirovi, že nám naši obohacující zkušenost umožnili a do detailu pečlivě zorganizovali. 

Tato mezinárodní akce byla podpořena prostředky z programu Erasmus, což je program EU na podporu vzdělávání.

Jan Dušek