Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Osmileté studium

Podmínky přijetí

 • uchazečem o studium se může stát každý žák 5. třídy základní školy
 • podání řádně vyplněné přihlášky
  • při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje
  • řádně vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče do 1. 3. 2021 ředitelství Gymnázia Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, nebo doporučeným dopisem
 • úspěšné umístění v pořadí uchazečů při přijímacím řízení

Přijímací řízení

Uchazeč má možnost podat dvě přihlášky a jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů. Na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušky v 1. termínu, na škole, kterou uvádí jako druhou v pořadí, vykonává zkoušky v 2. termínu.

Při přijímacím řízení bude použito jednotně zadávaných a vyhodnocovaných přijímacích zkoušek společnosti Cermat, které se skládají:

 • z písemného testu z matematiky – 70 minut
 • z písemného testu z českého jazyka a literatury – 60 minut

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

 • řádný termín přijímacích testů (aktualizováno 24. 3. 2021)
  1. termín – středa 5. 5. 2021
  2. termín – čtvrtek 6. 5. 2021
 • náhradní termín (aktualizováno 24. 3. 2021)
  1. termín – 2. 6. 2021
  2. termín – 3. 6. 2021
 • pozvánka ke zkoušce bude odeslána nejpozději 21. 4. 2021
 • přijímací testy konají všichni uchazeči

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Povinnost školy odeslat rozhodnutí písemně zůstává u nepřijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.guh.cz v sekci Informace o přijímacím řízení. Cermat zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2021, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Cermatem.

Uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 56

Po proběhnutí přijímacího řízení budou přijati uchazeči až do stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:

Hodnocení vysvědčení ze základní školy (maximálně 11 bodů)

 • Započítává se průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy
 • Stupnice hodnocení:
  • 1. pololetí 5. třídy – průměr 1,00: 11 bodů
  • Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod
  • Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body
  • Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body

Hodnocení přijímací zkoušky

 • písemný test z českého jazyka a literatury: maximálně 50 bodů
 • písemný test z matematiky: maximálně 50 bodů

Přijímací řízení celkem: maximálně 111 bodů

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů). V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Jak se dozvědět víc?

Navštivte další zdroje informací: