Přeskočit na obsah

Přijímací řízení pro osmileté studium

Pro školní rok 2022/2023

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • uchazečem o studium se může stát každý žák 5. třídy základní školy
 • podání řádně vyplněné přihlášky
  • při vyplňování přihlášky uvádějte jako obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium
  • na přihlášce je třeba vyplnit prospěch za 1. pololetí 5. třídy
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje
  • řádně vyplněnou přihlášku odevzdají zákonní zástupci do 1. 3. 2022 ředitelství Gymnázia Uherské Hradiště, a to buď osobně na podatelně gymnázia, poštou doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím osobní datové schránky zákonného zástupce (ID schránky GUH je ptwxdbn). Při zaslání přihlášky poštou rozhoduje datum podání.
 • úspěšné umístění v pořadí uchazečů při přijímacím řízení

Uchazeč má možnost podat dvě přihlášky a jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů. Na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušku v 1. termínu, na škole, kterou uvádí jako druhou v pořadí, vykonává zkoušku v 2. termínu.

Při přijímacím řízení bude použito jednotně zadávaných a vyhodnocovaných přijímacích zkoušek společnosti Cermat, které se skládají:

 • z písemného testu z matematiky – 70 minut
 • z písemného testu z českého jazyka a literatury – 60 minut

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

 • řádný termín přijímacích testů:
  1. termín – úterý 19. 4. 2022
  2. termín – středa 20. 4. 2022
 • náhradní termín:
  1. termín – 10. 5. 2022
  2. termín – 11. 5. 2022
 • přijímací testy konají všichni uchazeči

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Povinnost školy odeslat rozhodnutí písemně zůstává u nepřijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.guh.cz v sekci „Přijímačky“ Cermat zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2022, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Cermatem.

Uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 56

Po proběhnutí přijímacího řízení budou přijati uchazeči až do stanoveného počtu na základě pořadí určeného z celkového počtu bodů získaných z těchto kritérií:

Hodnocení vysvědčení

 • Započítává se průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy
 • Stupnice hodnocení:
  • Průměr 1,00: 10 bodů
  • Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod
  • Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body.

Hodnocení přijímací zkoušky

 • písemný test z českého jazyka a literatury: max. 50 bodů
 • písemný test z matematiky: max. 50 bodů
 • hodnocení vysvědčení ze základní školy: max. 10 bodů

Počet bodů při přijímacím řízení: max. 110 bodů

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů (včetně vstupních bodů). V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Další informace pro oba typy studia

 1. Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v posledním znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. Uchazeč koná přijímací test z matematiky. Posouzení hodnocení předchozích výsledků vzdělávání, které uchazeč získal na škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky proběhne podle redukovaného pořadí.
 3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.
 4. Žák, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli dané školy písemnou omluvu.
 5. Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů. Na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušky v 1. termínu, na škole, kterou uvádí jako druhou v pořadí, vykonává zkoušky v 2. termínu.

Jak se dozvědět víc?

Navštivte další zdroje informací: