Přeskočit na obsah

Předměty – Zeměpis

Zeměpis si na našem gymnáziu udržuje tradiční postavení důležitého, všeobecně vzdělávacího předmětu. Jeho jedinečnost spočívá zejména v samotné podstatě zeměpisu, stojícího na pomezí mezi všemi vědami i školními předměty. Mezipředmětové vazby, hledání souvislostí mezi pestrou škálou jevů a možnosti vyjadřovat se ke složité problematice dnešního světa z něj činí předmět otevřený diskuzím, vlastním názorům studentů i jejich tvůrčí činnosti. Ruku v ruce s rozmachem cestování, mezinárodního obchodu, provázaností jednotlivých ekonomik, integrací politik či s řešením mimořádných událostí a přírodních katastrof neustále roste i význam zeměpisu. Více než kdy předtím se tak jeho výuka stává příležitostí a platformou poskytující informace o fungování současného globalizovaného světa a zároveň vedoucí k utváření postojů studentů.

Zeměpis patří z mnoha důvodů mezi oblíbené předměty. Dokladem může být mimo jiné i množství studentů, kteří se každoročně rozhodnou rozšířit si své zeměpisné obzory v odborných seminářích a zvolí si zeměpis jako svůj předmět maturitní. Ve třetím ročníku nabízíme studentům dvouhodinový seminář HZ a GIS. Pod touto zkratkou se skrývá kombinovaný seminář, v první části zaměřený na hospodářský zeměpis (obyvatelstvo, ekonomiku a další socio-ekonomické aspekty světa) a ve druhé části seznamující s praktickými základy prací s geografickými informačními systémy (tvorbou a využitím digitálních map). Ve čtvrtém ročníku pak volně navazují dva semináře. V první řadě maturitní seminář ze zeměpisu připravující studenty k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ, a dále seminář Dnešní svět, který je zaměřený na pestrou paletu problematik současného světa.

Předmětová komise zeměpisu se aktivně zapojuje do školních i mimoškolních činností. Podílí se na realizaci exkurzí, a to pro studenty nižšího i vyššího gymnázia. Dále organizuje projektové dny (Den Země, Den Evropy a Environmentální den), pořádá přednášky či besedy se zajímavými hosty. Každým rokem připravuje pro zájemce z řad studentů červnové výukové kurzy konané jak v České republice, tak i v zahraničí. V neposlední řadě se vyučující zeměpisu podílejí na mezinárodním programu školy. Pravidelně se se svými studenty účastní evropských projektů Erasmus+, podílejí se i na zahraničních výměnách studentů, v posledních letech např. se školami v Belgii, Portugalsku (na Azorských ostrovech) nebo USA.

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou výsledky našich studentů v odborných soutěžích. Z řad našich žáků vzešla celá plejáda úspěšných geografů, kteří se umístili na medailových příčkách v celostátním kole Zeměpisné olympiády, v jednom případě dokonce vítěz celostátního kola skvěle reprezentoval ČR i v mezinárodním kole ZO, které se konalo na Taiwanu. Úspěšné reprezentanty školy v národním měřítku máme i v dalších soutěžích, jako jsou Eurorébus, Geologická olympiáda či v multioborové soutěži nazvané Bohatství Země.

Geografické vědy předurčují jejich možnosti k širokému uplatnění v praxi. Maturanti ze zeměpisu směřují nejčastěji ke studiu oborů ekonomických, přírodovědeckých, pedagogických, jazykových a dalších. Naši absolventi se úspěšně uplatňuje ve státní i soukromé sféře, a to nejen v České republice. Je dobře, že řada z nich nezapomíná na „své“ gymnázium a nadále s naší školou aktivně spolupracuje.