Přeskočit na obsah

Předměty – Společenské vědy

Společenské vědy patří mezi základní naukové předměty Školního vzdělávacího programu na naší škole. Během čtyřletého studia uvádí tento předmět studenty do moderních sociálních věd a jejich disciplín a poskytuje jim náhled a základní orientaci v jejich obsahu. Je rozdělen do pololetních bloků, ve kterých jsou vyučována témata psychologie (obecná psych., vývojová psych., psych. osobnosti), sociologie (charakteristika a struktura společnosti, její kultura, socializace jedince, komunikace), ekonomie (hospodářský proces a jeho fáze, trh, bankovnictví a finanční gramotnost, hospodářská politika státu), politologie (politika a její subjekty, demokracie, politická participace občana v demokratické společnosti), mezinárodní vztahy (jejich formy, subjekty a nástroje, ČR v mezinárodních integracích), právo (základní pojmy a orientace, ústavnost a právní řád ČR, nejvýznamnější odvětví práva veřejného a soukromého), religionistika (historie a charakteristika světových náboženství) a dějiny filozofie (směry ve vývoji evropského myšlení). Základní hodiny jsou ve třetím ročníku doplněny dvouhodinovým volitelným společenskovědním seminářem, jehož programem je rozšíření obsahu výuky o další společenskovědní témata a praktický výcvik. Ve čtvrtém ročníku na něj navazuje čtyřhodinový společenskovědní seminář, jehož náplní je příprava k maturitě těch studentů, kteří mají zájem o studium práv, ekonomických oborů a různých sociálních oborů na vysokých školách.

Na nižším gymnáziu je vyučována občanská výchova. Jejím obsahem a cílem je seznámit žáky s jevy a souvislostmi v životě naší společnosti a poskytnout jim základní orientaci v každodenních situacích.

Součástí výuky je rovněž spolupráce s našimi absolventy, kteří se k nám vždy rádi vracejí přednášet či diskutovat o otázkách, kterým se věnují např. v rámci studia na vysoké škole, či svého povolání. Propojení s praxí přibližují studentům také setkání s odborníky z veřejnoprávního života, kteří bývají hosty našich přednášek a besed. A zajímavým zpestřením výuky jsou zcela jistě i exkurze do bankovních institucí, úřadů státní správy nebo návštěvy jednání Okresního soudu. Studenti si mohou své znalosti a dovednosti rozšířit i v kurzu psychologie, který bývá pořádán v rámci červnových kurzů na konci školního roku, nebo při účasti v nejrůznějších soutěžích a projektech, jako jsou např. Studentský summit, Ekonomická olympiáda, Bohatství Země a další.

Cílem společenských věd je poskytnout studentům vedle teoretických znalostí a vědomostí i základní informace a orientaci v jednotlivých oblastech života a fungování jedince a společnosti a uvést je do kontextu s aktuálním děním. V neposlední řadě se také snažíme směřovat studenty k zájmu o dění ve společnosti, k občanství, angažovanosti a aktivitě v občanském životě.